Leveringsvoorwaarden

Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem onder nummer 61-1993 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DRIELSCHE VEER BV, gevestigd & kantoorhoudende te Heteren, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem onder nummer: 43901 en handelende onder de naam "DV-kantoormeubelen", hierna te noemen "DV";

Algemeen:

Deze verkoop- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door DV gedane offertes alsmede op alle door haar met derden, verder te noemen "koper", gesloten overeenkomsten. Indien koper deze voorwaarden van de hand wijst, komt geen overeenkomst tussen partijen tot stand. Door het "voor akkoord" ondertekenen van de door DV gedane offerte of opdrachtformulier verklaart koper expliciet afstand te doen van de toepasselijkheid van eventueel door hem gehanteerde algemene voorwaarden.

Offertes:

2a. Alle aanbiedingen, waaronder tevens begrepen offertes in prijscouranten, folders e.d., worden geheel vrijblijvend door DV gedaan. Prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief afleveringskosten, waaronder te verstaan "Verzend- en montagekosten" en BTW.

2b. Mondelinge afspraken binden DV niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

2c. Indien koper als consument in de zin der Wet dient te worden beschouwd, zal gelden dat mondelinge afspraken binden indien DV onverwijld akkoord gaat.

Overeenkomst:

3a. De overeenkomst tussen partijen komt eerst tot stand door een schriftelijke orderbevestiging van DV. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, behoudens het bepaalde in artikel 2c.

3b. Door ondergeschikten van DV aan partij ter andere zijde gedane toezegging en/of met hen gemaakte afspraken zijn voor DV eerst bindend nadat DV deze schriftelijk heeft bevestigd en/of goed gekeurd.

3c. Onder de leveringstermijn wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn.

3d. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders door partijen is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient koper DV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

3e. Verzending van de zaken komt geheel voor risico van koper. 

3f. De zaken zullen door DV worden geleverd op het in de orderbevestiging aangegeven adres. In geval koper nadien een wijziging in het afleveringsadres aanbrengt, dan is DV gerechtigd eventueel daaruit voortvloeiende extra kosten bij koper in rekening te brengen dan wel de goederen af magazijn te leveren zulks naar haar keuze.

3g. DV heeft het recht de zaken in gedeelten te leveren en deze deellevering afzonderlijk te factureren.

3h. Indien DV zaken op zicht aan koper ter beschikking stelt, is koper aansprakelijk voor eventuele beschadigingen alsmede voor diefstal en/of verlies van de zaken.

3i. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat en/of afwerking kunnen geen grond opleveren voor reclames.

Overmacht/niet-toerekenbare tekortkomingen:

4a. Tijdens overmacht worden de leveringsvoorwaarden- en andere verplichtingen van DV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door DV niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4b. Indien DV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

4c. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst c.q. de tijdige nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan DV zijn toe te rekenen.

Hieronder zullen onder andere zijn begrepen; stakingen, ziekte van 50% of meer van het personeelsbestand van DV, het niet (tijdig) geleverd krijgen van materialen benodigd voor de uitvoering van de opdracht van leveranciers van DV.

Aansprakelijkheid:

5a. DV heeft ter zake zijn bedrijfsvoering een zodanige bedrijfsrisicoverzekeringsovereenkomst afgesloten als redelijkerwijze van haar gevergd kan worden en in haar branche gebruikelijk is.

5b. DV zal jegens koper nimmer voor een hoger bedrag aansprakelijk zijn dan het krachtens de sub a bedoelde verzekeringsovereenkomst ter zake uitgekeerde bedrag.

5c. Indien een schadeclaim in beginsel onder de dekking van de sub a bedoelde verzekeringsovereenkomst valt doch door toedoen van DV géén uitkering plaatsvindt, zal DV jegens koper nimmer aansprakelijk zijn voor schade voor zover het factuurbedrag te bovengaand.

Prijsstijgingen:

6a. DV heeft het recht eventuele loon- en of prijsstijgingen welke zich voordoen tenminste drie maanden nadat de overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen, aan koper door te berekenen.

6b. Indien de inkoopprijs als gevolg van een valuta koerswijziging hoger uitvalt dan de prijs waarvan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst is uitgegaan, dan heeft DV het recht die prijsstijging aan koper door te berekenen ook al is die prijsstijging een gevolg van een valuta koerswijziging die zich binnen de sub 6a gestelde termijn heeft voorgedaan.

Eigendomsvoorbehoud:

7a. Alle door DV aan partij ter andere zijde geleverde goederen blijven eigendom van DV tot het moment waarop koper volledig aan zijn verplichtingen jegens DV zal hebben voldaan.

7b. Tekeningen, modellen, matrijzen, stempels en al hetgeen DV voor de uitvoering van de opdracht heeft moeten aanwenden c.q. vervaardigen, blijven het uitsluitende eigendom van DV onverminderd het recht van DV om de kosten verbonden aan de vervaardiging van voormelde benodigdheden bij koper in rekening te brengen. Koper heeft niet het recht om tekeningen, modellen, matrijzen, stempels e.d. zelf te gebruiken en/of door derden daarvan gebruik te laten maken in welke vorm dan ook, zulks op verbeurte van een directe opeisbare boete van € 22.689,- (f 50.000,-) voor elke overtreding van deze bepaling.

Reclameren:

8. Gedurende 30 dagen na leveringsdatum kan koper uitsluitend bij aangetekende brief of deurwaardersexploot gemotiveerd  reclameren ter zake gebreken waarvoor DV heeft in te staan. Indien koper consument is dienen klachten schriftelijk en gemotiveerd bij DV te worden ingediend. Indien binnen de hiervoor genoemde termijn door koper geen bezwaar is gemaakt tegen de wijze van uitvoering van de werkzaamheden en/of kwaliteit/deugdelijkheid van het door DV geleverde werk c.g. de door DV geleverde zaken, vervalt alle aansprakelijkheid van DV ter zake het geleverde.

Annuleren:

9. Koper kan de overeenkomst, zodra de overeenkomst schriftelijk tot stand is gekomen c.q. door DV is bevestigd, niet meer annuleren behoudens schriftelijke akkoordverklaring door DV in welk geval koper ten minste 10% van de aankoopsom als schadevergoeding ter zake geleden verlies c.q. gederfde winst aan DV verschuldigd zal zijn.

Garantieverplichting:

10a. Indien en voor zover geleverde zaken onder een garantieregeling van DV en haar leverancier vallen, verleent DV ter zake die zaken aan koper een garantie van gelijke omvang. Een verder strekkende garantieregeling is slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen DV en koper is overeengekomen.

10b. Garantie betreft uitsluitend gebreken, voor zover niet uitgezonderd, die zich openbaren binnen een jaar na levering. Behoudens genoemde beperkingen staat DV in voor de deugdelijkheid van haar zaken en de kwaliteit van de door haar verrichte diensten. In geval ondanks de zorg welke DV aan haar zaken besteedt,  de kwaliteit van een door DV geleverde zaak niet beantwoordt aan de kwaliteitseisen welke zij normaal gesproken in acht neemt, dan zal DV, naar haar keuze, de betreffende zaak vervangen of herstellen.

10c. Indien koper, nadat de overeenkomst door DV is uitgevoerd, een vervolgorder wenst te plaatsen tot levering van soortgelijke zaken, dan kan koper DV niet aan een zodanige nalevering houden.

Betaling:

11a. Betaling van de koopsom dient plaats te vinden in Nederlandse valuta ten kantore van DV of op een door haar aan te wijzen bankrekening. Betaling van een bestelling tot een koopsom van € 22.689,- (f 50.000,-) exclusief BTW en alle afleveringskosten dient contant te geschieden terwijl bij een bestelling met een koopsom van € 22.689,- (f 50.000,-) of hoger exclusief BTW en afleveringskosten, koper 40% bij opdracht, 50% voor datum van verzending van de zaken en 10% binnen 14 dagen na levering dient te betalen.

11b. Indien geen betaling heeft plaatsgevonden, is koper zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling, een rentevergoeding van 2% per maand of gedeelte van een maand aan DV verschuldigd. In geval partij ter andere zijde met betaling in gebreke blijft en DV de vordering ter incasso uit handen geeft, is partij ter andere zijde aan DV tevens een vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, berekend naar de tarieven zoals die gehanteerd worden door de Nederlandse Orde van Advocaten.

11c. Indien koper weigert de zaken in ontvangst te nemen, schort zulks de betalingsverplichting van koper niet op terwijl koper tevens aansprakelijk is voor alle als gevolg van die weigering tot afname door DV ontstane schade.

Domiciliekeuze:

12a. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de Burgerlijke Rechter zal elk geschil tussen partijen, in geval de Rechtbank bevoegd, is worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Arnhem. DV blijft bevoegd koper te dagvaarden voor de volgens de Wet of het toepasselijke Internationale verdrag bevoegde rechter.

12b. Indien koper consument is, heeft hij het recht gedurende één maand nadat DV zich op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de Wet of het toepasselijke Internationale verdrag bevoegde Burgerlijke Rechter.

Toepasselijk recht:

13. Op de overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

Deponering:

14. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem. Op verzoek van koper zal DV kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden ter beschikking stellen.

 

 

Route
DV Kantoormeubelen
Ressenerbroek 22
6666 MR Heteren
T: +31 (0)26 47 23 326
F: +31 (0)84 21 52 685

E: info@dvkantoormeubelen.nl
I: www.schoolmeubelen.info


Bezoek showroom alleen op afspraak.       Ons kantoor is geopend:

  • Ma. 9.00 - 17.00 uur
  • Di. 9.00 - 17.00 uur
  • Wo. 9.00 - 17.00 uur
  • Do. 9.00 - 17.00 uur
  • Vr. 9.00 - 13.00 uur